MFH Lohr-Sendelbach

Baujahr 2023


MFH Lohr

Baujahr 2022

MFH Karlstadt

Baujahr 2020

MFH Zell

Baujahr 2021


MFH Karlstadt

Baujahr 2013

Wohnhof Reinbek

Baujahr 2005

MFH Stegaurach

Baujahr 2004